Registreer en bekijk uw matches.

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden van Franchise Partners zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn aangegaan door Franchise Partners verwijzingen naar eventuele andere algemene voorwaarden worden niet zonder schriftelijke erkenning daarvan gehonoreerd en aldus prevaleren deze huidige algemene voorwaarden.

1.2 Alle bedingingen en overeenkomsten die van deze algemene voorwaarden afwijken zijn uitsluitend rechtsgeldig indien deze door Franchise Partners schriftelijk zijn bevestigd.

2. Partijen

2.1 Franchise Partners is uitgever van onlinediensten en is intermediair tussen “kandidaat” franchisenemers, franchisegevers en toeleveranciers, hierna te noemen; Franchise Partners.

2.2 Potentieel franchisenemer: (potentiële) franchisenemer die door het online platform van Franchise Partners wordt aangedragen aan Franchisegever, hierna te noemen: Kandidaat.

2.3 Franchisegever: de organisatie, en daaraan verbonden bedrijven die door het platform van Franchise Partners een Kandidaat voorgelegd krijgt, hierna te noemen: Franchisegever.

2.4 Toeleverancier: persoon, bedrijf of organisatie die gespecialiseerde diensten, adviezen of producten aanbiedt aan de franchisebranche, hierna te noemen: Toeleverancier.

2.5 Lid: Gebruikers die met een gebruikersnaam en wachtwoord toegang hebben tot een persoonlijk account op het Franchise Partners platform.

2.6 Gebruiker: iedereen die zonder account gebruik maakt van het online platform van Franchise Partners.

3. Definities

3.1 Franchise Partners besteedt de grootst mogelijke zorg en aandacht aan de betrouwbaarheid, actualiteit en volledigheid van de gegevens en de verstrekte informatie op en via de communities, de sociale media en de landingspagina’s op de website van Franchise Partners. Omdat Franchisegever en Kandidaat zelf informatie, kerngegevens en content toevoegen kunnen onjuistheden, onvolledigheden of achterhaalde gegevens voorkomen. Franchise Partners benadrukt dan ook dat het raadzaam is om de informatie via andere bronnen te verifiëren alvorens men actie(s) of beslissingen (onder)neemt, in de breedste zin van het woord. Franchise Partners aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die wordt geleden als gevolg van het gebruik van een van onze community of gegevens verstrekt door of namens Franchise Partners via de community of aanverwante landingspagina’s.

3.2 Uw persoonlijke gegevens en de door u ingevoerde formule-, bedrijfs-, of kandidaat profielen worden in een hoog beveiligde omgeving/database bewaard. Deze omgeving/database voldoet aan alle Europees geldende voorwaarden en standaarden. Franchise Partners kan echter niet voorkomen of garanderen dat er op een strafbare wijze toegang verkregen wordt tot deze informatie, d.m.v. inbreuk, hacking of anderszins vernietigd wordt op de website/community van Franchise Partners. Franchise Partners kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verlies van data, persoons-/of bedrijfsgegevens en evenmin voor de gevolgen die dit voor u als persoon of bedrijf met zich mee kan brengen. Franchise Partners ondersteunt u wel bij het terugplaatsen van de verloren data op basis van een back-up.

3.3 Bij het aanmaken van een profiel bent u altijd zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw gegevens. Franchise Partners aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste en/of verouderde contactgegevens die eventueel kunnen leiden tot schade of verlies voor u als persoon of aan het adres van uw bedrijf.

3.4 Franchisegevers, Kandidaat Franchisenemers en Toeleveranciers vrijwaren Franchise Partners tegen alle aanspraken (ook van derden) welke direct, indirect of zijdelings met de bemiddeling van kandidaten door Franchise Partners samenhangen of zouden kunnen samenhangen.

3.5 Het kan voorkomen dat Franchise Partners op haar communities, URL’s en landingspagina’s links plaatsen naar externe websites van derde partijen. Er wordt door Franchise Partners geen actieve controle uitgevoerd op de informatie of het beleid die door deze websites worden aangeboden. Franchise Partners is derhalve niet verantwoordelijk voor informatie of gegevens op websites van derde partijen. Dit betekent ook niet dat Franchise Partners de mening / informatie / gegevens van een derde partij op enigerlei wijze goedkeurt of afkeurt of er enige associatie mee heeft.

3.6 Eventuele tekortkomingen in het aanbod van informatie of het verstrekken van (onjuiste) gegevens van, via of door Franchise Partners geeft geen enkel recht op enige vorm van financiële tegemoetkoming. Franchise Partners is op geen enkele wijze aansprakelijk ten aanzien van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte of incidentele schade, winstderving, gevolgschade of voor schade welke veroorzaakt is door nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

4. Accounts & Profielen

4.1 Franchise Partners verlangt ter volledigheid van de informatieverstrekking op onze website(s) dat u alle gevraagde velden volledig en naar waarheid invult. Franchise Partners behoudt het recht om profielen met onjuiste en/of fictieve informatie te deactiveren en te verwijderen.

4.2 Alle leden / gebruikers die gebruik maken van het Franchise Partners platform zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het geheimhouden van de gebruikersnaam en het gerelateerde wachtwoord. Verder dragen Leden de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die onder hen persoonlijke- of zakelijke account worden ondernomen. Kandidaat Franchisenemer, Franchisegever en Toeleveranciers maken melding aan Franchise Partners in het geval het account ongeoorloofd mocht zijn gebruikt of wanneer er anderszins inbreuk op de beveiliging plaatsvindt.

4.3 Franchise Partners is niet aansprakelijk voor enige schade die u mogelijk lijdt als gevolg van het gebruik van uw account door derden, met of zonder uw medeweten, u bent wel aansprakelijk voor schade die Franchise Partners lijdt als gevolg van het gebruik van uw account door derden. U mag zelf andermans account nooit gebruiken zonder toestemming van de eigenaar van het account.

5. Zorgplicht

5.1 Franchise Partners is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door Franchisegever aangeleverd promotie- advertentiemateriaal die op de websites of via de sociale media worden ingezet.

6. Ook belangrijk

6.1 Franchise Partners zal met inachtneming van al het voorstaande, haar uiterste best doen om haar leden en gebruikers naar beste vermogen van dienst te zijn.

6.2 Behoudens kwesties behorende bij de kantonrechter is de burgerlijke rechter bevoegd kennis te nemen van geschillen, gerezen naar aanleiding van overeenkomsten, opdrachten en/of vergoedingen tussen Franchise Partners en klanten en/of kandidaten.

6.3 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten aanbiedingen of handelingen van Franchise Partners is Nederlands recht van toepassing, ongeacht of klant(en) in het buitenland gevestigd of woonachtig zijn.

6.4 Franchise Partners behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen.

6.5 Franchise Partners staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum: 59587830

.

Laatst gewijzigd: 6-4-2016


Download de algemene voorwaarden

800 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis